اسم دوقلوی دختر ؛ این عبارت برای پدران و مادرانی که این روزها دو فرشته کوچولو در راه دارند عبارت مهمی است بد نیست بدانیم که انتخاب اسم برای دوقولوهای دختر الگوهای متفاوتی دارد برخی به دنبال هم وزنی هستند و برخی دیگر به دنبال داشتن حرف اول مشترک اما ما در این میان هر دوی اینها را در نظر گرفته ایم و سعی کرده ایم که در تانما بهترین ، زیباترین و خاص ترین اسامی دوقلوهای دختر را برای شما مهیا سازیم با ما همراه شوید.

اسم دوقولوی دختر

اسم دوقلوی دختر زیبا

اسم دختر دوقلو (با حرف الف)

اَرنیکا و ورونیکا

اَسما و اسرا

اَعظم و اکرم

اَفسون و افشان

اَنیسه و انسیه

اُلگا و هلگا

اِلِنا و السانا

اِلسا و السانا

اِلناز و الینا

اِلهه و الهام

اِلیکا و الینا

ارغنون و ارغوان

اریکا و الیکا

اشلی و نازلی

افرا و افروز

المیرا و الینا

الیا و الیانا

الیانا و الیسا

اندیشه و انگیزه

انوشکا و انوشه

اوریسا و اویسا

ایرانا و ایرسا

ایرن و ایرانا

ایلیکا و ملیکا

آبشار و آبگل

آبگل و آبگون

آتریسا و آترین

آتش و آذر

آتنا و آتوسا

آدورینا و آدونیس

آذرگل و آذرگون

آذین و آراسته

آرالیا و آزالیا

آرامیس و آرتنیس

آرژان و روژان

آرمینا و آرنیکا

آریانا و آرینا

آریسا و آرینا

آزیتا و آنیتا

آسو و آسوده

آفتاب و آفرین

آفرین ماه و آفرین مهر

آلماز و الناز

آلیس و آلیسا

آمنه و آسیه

آناشید و آناهید

آناهیتا و آنیتا

آنیتا و آرمینا

آوا و آیدا

آویده و آویژه

آوین و آوینا

آهو و آهید

آهید و ناهید

آی سودا و آی سان

آیتن و آیدا

آیدا و آیسا

آیسل و آیسو

آیشن و آیتن

آیگل و آیناز

اسم دختر دوقلو (با حرف ب)

بشرا و بشارت

بِهسا و مهسا

بِهشید و مهشید

باران و بارلی

بنیتا و آنیتا

بهار و بهارین

بهاران و بهارین

بهارک و بهارگل

بهارین و بهامین

بهدیس و مهدیس

بهناز و مهناز

بهنوش و فرنوش

بیتا و بینا

اسم دوقلوی دختر

اسم دوقلوی دختر شیک

اسم دختر دوقلو (با حرف پ)

پَرَند و پرتو

پَرَندیس و پرنسا

پَردیس و گلدیس

پَرنا و پرنیان

پَریوش و مهوش

پاردیس و پارمیس

پانته آ و پانیا

پانیذ و پاییز

پرگل و پرگون

پرگون و پرمون

پروا و آوا

پروین و پروا

پری و پریا

پریچهر و پریرخ

پریسا و پریماه

پرینوش و پریوش

پوپک و پیچک

اسم دختر دوقلو (با حرف ت)

تَرانه و ترنم

تَرنّم و تبسم

تَندیس و مهدیس

تابان و تابناک

تانیا و سونیا

توتیا و تانیا

توران و پوران

توسکا و ویشکا

اسم دوقلوی دختر

اسم جدید و زیبا دختر دوقلو

اسم دختر دوقلو (با حرف ث)

ثَمن و یاسمن

ثَمین و ثمینا

ثَنا و ثریا

اسم دختر دوقلو (با حرف ج)

جانان و جانانه

جیحون و جیران

اسم دختر دوقلو (با حرف چ)

چکامه و چکاوک

چکاوک و چیچک

چیترا و چیستا

اسم دختر دوقلو (با حرف ح)

حَسِیبا و حسنا

حُسنیه و حانیه

حدیث و حدیثه

حنا و حورا

حورآسا و حورآفرین

حوریا و حورا

حیات و حیفا

خزان و خزر

اسم دختر دوقلو (با حرف د)

دَریا و درین

دُرسا و درنا

دُرنا و درین

دریتا و درسا

دل آسا و دل آویز

دلارام و دل آرا

دلبند و دلدار

دلشاد و مهشاد

دلناز و دلنواز

دنیا و دیبا

دنیز و دریا

دیبا و دینا

اسم دوقلوی دختر

اسم دوقلوی دختر جدید

اسم دختر دوقلو (با حرف ر)

رَخشان و رخشنده

رَزان و خزان

رَسپینا و رستا

رَستا و رها

رَها و رزا

رُزا و رزیتا

رُزیتا و رکسانا

رومیسا و رومینا

راحله و راحیل

رازان و راژان

راشل و راحیل

راضیه و مرضیه

رامک و پوپک

رایا و رایان

رایحه و راحله

رایکا و رونیکا

روژان و روژین

روژینا و روژین

روشنا و روشنک

روشنک و فرانک

روناک و رونیکا

رویا و زویا

ریحان و ریحانه

زرین و درین

اسم دختر دوقلو (با حرف ز)

زوفا و زویا

زهرا و زهره

زهیرا و زهرا

زینب و زینت

اسم دوقلوی دختر

اسم دوقلوی دختر لاکچری

اسم دختر دوقلو (با حرف ژ)

ژاکلین و ژالین

ژالین و ژاله

ژرفا و دریا

ژیلا و ژینا

ژینا و ژینوس

اسم دختر دوقلو (با حرف س)

سَحر و سپیده

سَروگل و سروناز

ساتیا و ساتین

ساحل و دریا

سارا و سارینا

ساغر و ساقی

ساناز و سروناز

سایان و ساینا

سپیده و سپینود

ستایش و ستوده

سودابه و سوده

سوگل و نازگل

سوگند و سوگل

سونیا و سارینا

سیتا و سیما

سیما و سیمین

اسم دختر دوقلو (با حرف ش)

شاپرک و شاپری

شاداب و شادان

شادگل و شادگون

شادلی و شادلین

شادی و شادیا

شادیا و نادیا

شارمینا و شارونا

شبدیس و مهدیس

شکوفا و شکوفه

شکیبا و شکیلا

شوکا و توسکا

شهرزاد و شهرناز

شهرناز و شهرنوش

شهین و مهین

شیدخت و شیدرخ

شیده و شیدا

شیلا و شیما

شیما و شیوا

اسم دوقلوی دختر

اسم دوقلوی دختر خاص

اسم دختر دوقلو (با حرف ص)

صبورا و صبرا

صدف و صحرا

صفا و صفورا

صوفیا و توتیا

اسم دختر دوقلو (با حرف ط)

طَناز و طنان

طنان و طنین

طنین و ثمین

اسم دختر دوقلو (با حرف ع)

عابده و عارفه

عاصفه و عاطفه

عسل و غزل

اسم دختر دوقلو (با حرف غ)

غَزال و غزاله

غَزل و غمزه

اسم دختر دوقلو (با حرف ف)

فاطمه و فاطیما

فرگل و مهگل

فلور و فلورا

اسم دختر دوقلو (با حرف ق)

قصیده و غزل

اسم دختر دوقلو (با حرف ک)

کاترین و کاترینا

کاملیا و کامیلا

کیارا و کیانا

اسم دوقلوی دختر

اسم دوقلوی دختر امروزی

اسم دختر دوقلو (با حرف گ)

گل آذین و گل آرا

گل آرا و گل آسا

گلاره و گلاویژ

گلاسا و گلسا

گلباش و گلبان

گلدیس و گلشید

گلسا و مهسا

گلشید و مهشید

گلگیس و گلدیس

گلنار و گلناز

گلنوش و مهنوش

گیتا و گیتی

گیلدا و گیلوا

اسم دختر دوقلو (با حرف ل)

لامیا و لیانا

لیانا و لیدا

لیلا و لیلیا

اسم دوقلوی دختر

اسم شیک دوقلوهای دختر

اسم دختر دوقلو (با حرف م)

مَهدا و مهدیس

مَهرو و مهسا

مَهشاد و مهشید

مَهلا و مهتا

مَهیا و مهلا

مِهرانا و مهرانه

مِهرسا و مهسا

مِهرناز و مهناز

مِهرنیا و مهرانا

مانا و مونا

ماهک و روشنک

متانت و متین

مرسانا و مهرسا

مریم و ملیکا

مهراوه و مهرآنا

مهرآذر و مهرآذین

مهرآرا و مهرآسا

مهستا و مهستی

مینا و مینو

اسم دختر دوقلو (با حرف ن)

نسترن و نسرین

نگار و نگین

نگین و نگینا

نوژان و روژان

نیکا و نیکتا

نیکو و نیکی

اسم دختر دوقلو (با حرف و)

ونوس و ونوش

ویانا و ویدا

ویدا و آیدا

ویستا و ویشکا

اسم دختر دوقلو (با حرف ه)

هلنا و هلن

هلنسا و هلنا

هلیا و هلینا

هورزاد و هورشاد

هیلا و هیدا

هیلدا و گیلدا

هوناز و هلناز

اسم دوقلوی دختر

اسم دوقلوی دختر متفاوت

آیا این مطلب مفید بود؟ 995
لینک های مرجع
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید