آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند ، نشانة آن است که از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید