آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر یا اسفنج استفاده می کنید ، نشانة آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج می‌شویید ، نشانه‌ی آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بی‌فکر ، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روی بر می‌گرداند . اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج می‌شویید ، نشانه‌ی آن است که با درایت مشکلات خود را حل می‌کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید