درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

در خواب می شنوید که شما را به اسم صدا میکنند :

خبرهای بسیار خوش

غریبه ها شما را به اسم صدا می کنند : ملاقاتی خواهید داشت .

شما را به اسم دیگری صدا می کنند : در عشق شانس با شما نیست .

شما اسم نامزد یا دوستتان را فریاد می کشید : یکنفر که برای شما بسیار نگران است به دیدن شما می آید .

اسم فرزندانتان را در خواب صدا می زنید : آنها آدمهای بسیار مهمی خواهند شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 400
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید