محمدبن سیرین گوید :

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود . اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید ، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن ، دلیل بیماری است و انجیر سیاه ، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است . ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد . چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد . انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد . به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن انجیر در خواب ، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت . دیدن برگ انجیر در خواب ، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید . اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید ، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق می‌شوید .

اچ میلر می‌گوید :

اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند ، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد . اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می‌خورید ، به این معنا است که احتمالا بیمار می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انجیردر فصل آن : لذت و احترام

خواب انجیر در خارج ازفصل آن : غم و اندوه

انجیر می خورید : ثروتتان را به باد خواهید داد .

انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید