درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

به شما چیزی اهدا می کنند : منتظر بهبود وضع فعلیتان باشید .

چیز جالبی به شما اهدا می کنند : به شما خیانت میشود .

به مسجد یا کلیسا چیزی اهدا می کنید : با شخصیتهای مقام اول اجتماع ملاقات خواهید کرد .

به یک زن چیزی اهدا می کنید : یک رفاقت بزرگ

به یک مرد چیزی اهدا می کنید : یک شوک

به یک موسسه پول می بخشید : پول در آینده نزدیک .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید