لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که از بازار خرید می‌کنید ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . اگر خواب ببینید که در بازار چیزی می‌فروشید ، بیانگر تغییر شغل است . اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید ، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بازار : شانس

شما در یک بازار هستید : شانس در عشق

شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .

دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید