درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب برادرشوهر : نزدیکان شما می خواهند از بی خبری شما سوء استفاده کنند .

خواب ببینید که با برادر شوهرتان ازدواج می کنید : بیمار خواهید شد .

با برادر شوهرتان مغازله می کنید : علامت شکست برای مخالفان شما

شما برادر شوهرهای متعدد دارید : منفعت مالی .

آیا این مطلب مفید بود؟ 8
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید