یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالا انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید