درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بسته : یک دعوت مهم در آینده نزدیک از شما خواهد شد .

یک بسته کاه : اوقات سختی را خواهید گذارند .

یک بسته توتون : اطلاعات اشتباه به شما می دهند که نباید باعث آشفتگی شما شوند .

یک بسته لباس : خبرهای خوش

یک عده در حال حمل بسته هایی : خواستةهایی شما بزودی برآورده می شود

یکنفردر حال حمل بسته هایی : یک دوست به شما هدیه ای خواهد داد .

یکنفربه شما بسته ای می دهد : این شخص فکرهایی درسر دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید