محمدبن سیرین گوید :

دیدن بلوط در خواب ، روزی حلال است ، به قدر خورده بود . اگر بیند درخانه وی انبانهای بلوط بود ، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود ، چون داند که آن بلوط ملک وی است . اگر بلوط در خانه دیگران بود ، دلیل که مردمان پیش او امانت ها نهند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد

اول : روزی حلال ،

دوم : منفعت ،

سوم : معیشت نیکو .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بلوط را می شناسید که میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می توانند از برگ و بر آن استفاده کنند . این میوه خشک در خواب مال و نعمت تعبیر شده اما به نظر من علاوه بر مال و نعمت کامجوئی دشوار است از آن نوع کامجوئی و کامروائی ها که به ناخشنودی و تلخی می انجامد . اگر بیننده خواب مصرف کننده معمولی بلوط باشد خواب او چندان قابل تفسیر و تعبیر نسیت زیرا با اندیشه های روزانه او کلی فرق ندارد و چه بسا که می تواند دنباله فکر و خیال روزانه او باشد اما اگر بیننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را می بیند یا فقط نامش را در کتاب ها و نوشته ها می خواند خواب او گویای خیلی چیزها است از جمله همان کامجوئی دشوار . برای خوردن مغز بلوط باید پوست ضخیم و سفت آن را شکست تازه مغز آن صرف نظر از داشتن مواد سرشار از چربی و پروتئین و ویتامین ها چندان خوشمزه و اشتها انگیز نیست مگر برای آن ها که به خوردنش عادت دارند یا غذای منحصرشان می باشد . این معنی همان کامجوئی دشوار را می رساند . به دنبال چیزی می روید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پی گیری نادم می گردید و احساس خستگی بی سود می کنید . با توجه به این مطلب دیدن بلوط در خواب نوید مال و نعمت است . اگر بلوط می خورید نفعی عایدتان می شود و سودی می برید . اگر کاسب هستید در کسب سود می برید و چنان چه اداری و کارمند هستید در کار مربوط به خودتان ترقی می کنید و به جاه و مقام می رسید . اگر به جائی در خواب رسیدید که دیدید مقداری بلوط روی زمین پراکنده موردی پیش می آید که با وضع شوریده مالی روبه رو می شوید . ممکن است به شما تعلق نداشته باشد اما تدبیر و تنظیم کار را از شما می خواهند . چنان چه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال دار می شوید و احتمالا یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند ، مثل آن درخت تناور و پربار می شود که شما از آن بهره مند می گردید و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید . اگر بلوط بسیار یا اندک دیدید که به شما تعلق نداشت و در خواب احساس کردید که مال شما نیست کسی چیزی نزد شما امانت می نهد و این چیز بیشتر می تواند پول باشد . دور ریختن بلوط یا کندن درخت آن از ریشه خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در جستوجوی درخت بلوط هستید ، بیانگر آن است که برای رهایی از مشکلات ، کوشش زیادی می‌کنید . اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط می‌افتید ، نشانه‌ی آن است که فرصت خوبی را از دست می‌دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید