اچ میلر می‌گوید :

مشاهده‌ی کارهای یک بندباز در خواب ، بیانگر آن است که خطری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید که از یک بندی پرت می‌شوید ، به این معنا است که کارهایی انجام می‌دهید که عواقب ناخوشایندی به همراه دارد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که یک بندباز هستید ، به این معنا است که کارهای شما دشمنانتان را نابود می‌سازد . اگر در خواب زنی را مشغول بندبازی ببینید ، به این معنا است که دشمنان بر علیه شما نقشه‌هایی کشیده‌اند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید