محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود ، چنانکه زمانی او را رها نمی کرد ، دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند تبش دراز است ، دلیل که تنش درست و عمرش دراز است . اگر بیند وی را تب اندک است ، تاویلش به خلاف این است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها . چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند . اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته . اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم . برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم و می شویم و چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول می باشد . ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تب او پیوسته است و قطع نمی شود نشان آنست که پیوسته به ارتکاب گناه مشغول است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از تب می لرزید ، دلالت بر آن دارد که درد جسمانی خواهید کشید و افکار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است که شما با بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران ، آنها را از خود بیزار خواهید کرد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن مریض تب‌دار در خواب ، بیانگر جدایی از دوستان است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید