قره قروت

محمدبن سیرین گوید :

ترف در خواب ، غم و اندوه است . اگر دید ترف همی خورد ، دلیل که وام دار شود و به سبب آن غمگین شود ، که ترف به طعم ترش و به دیدار تیره است .

جابرمغربی گوید :

دیدن ترف به خواب ، مال اندک است و خوردن او غم و اندوه است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید