منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبیر داشته باشد . داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان گردی است . اگر زنی در خواب ببیندکه تشتی نو دارد کسی به یاری او می شتابد و در اداره امور خانه به او کمک می کند . اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می ماند و از کار خسته می شود و احتیاج به استراحت دارد . اگر مردی ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن تحریص می شود . تشت برای مرد انتظار و توقع بی موردو بی جاست به خصوص اگر خالی باشد و بیننده خواب احساس کند که متعلق به او می باشد . اگر مرد یا زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و این تشت از دستش افتاد و صدا کرد کاری می کند که بد نامی و رسوائی به بار می آورد . اگر تشت چرخید و از او دور شد برای انجام کاری به دشواری می افتد . اگر زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و آن تشت سوراخ است در خانواده و خانه اش مشکلی به وجود می آید و اگر مردی ببیند که تشتی دارد که سوراخ است کاری میکند که نتیجه نمی گیرد و فقط خستگی به تنش می ماند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر تشت در خواب بر سه وجه است :

1 . زنی خدمتکار

2 . کنیز

3 . منفعت از زنان

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید