آنلی بیتون می‌گوید :

نگاه کردن به تصاویر در خواب ، بیانگر آن است که در دام انسان‌های حیله‌گر می‌افتید . نگاه کردن به تصاویر نقاشی شده در خواب ، بیانگر پیشرفت در امور کاری است . اگر خواب بینید که تصاویری را خریداری می‌کنید ، بیانگر انجام کارهای بیهوده است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 7
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید