لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید ، به این معنا است که عده‌ای دایما پشت سر شما حرف‌های بدی می‌زنند . اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزی باشید ، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری انجام دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید