منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید . ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم . این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد .

لوک اویتنهاو می گوید :

جادوگر : زندگی نا معلوم ، کارو کوششی سخت

محمدبن سیرین گوید :

جادوئی کردن در خواب ، کار باطل است . اگر خواب بیند که جادوئی می کرد ، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند : جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند .

جابر مغربی گوید :

جادوئی کردن در خواب از بهر کسی ، تعهد بود به دروغ ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب ، دشمن فریبنده است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است .

اول : فتنه .

دوم : فریب .

سوم : مکروحیله .

چهارم : توطئه و بد خواهی .

پنجم : باطل و دروغ .

ششم : کاری که در آن اصلی نبود .

جادو در خواب فتنه و دروغ است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

2ـ اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانة آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید