آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانة آن است که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند .

2ـ اگر در خواب جسد سوختة خود را ببینید ، نشانة آن است که در انجام وظایف خود تنها باید به رأی خود بسنده کنید . زیرا اگر تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرید با شکست روبرو خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 43
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید