محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود .

اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید .

اگر بیند جوانی پیر شده است ، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این معنی ، چون مردان باشند .

جابر مغربی گوید :

اگر جوانی درخواب بیند که پیر گردیده بود ، دلیل که علم و ادب آموزد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده ، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می یابد و تحقیر می شود . چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان تر از آنچه هستید شده اید تعبیر همین است مضافا این که فریب می خورید و کودکانه بازیتان می دهند . اگر در خواب ببینید که جوان شده اید اما چهره خویش را نمی شناسید ، مثل این که شخصی دیگر شده اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است . عکس این هم صادق است یعنی اگر در خواب ببینید که پیر شده اید و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت می یابید و بزرگ می شوید . اگر جوانی را در خواب ببینید که پیر شده ارتقا مقام و منزلت پیدا می کنید .

مجلسی رحمة الله علیه گوید :

دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید