اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد ، دلیل که قوت و مالش زیاده شود .

اگر بیند دو بیضه او بریده است ، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد .

اگر دو خایه خویش را کوچک بیند ، تعبیرش به عکس است .

اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند ، دلیل است که فرزندش هلاک شود .

اگر بیند خایه خود به طوع و رغبت به کسی بخشید ، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود ، که نسبت او از کسی دیگر بود .

اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود ، دلیل است که مال بسیار یابد ، لکن بیم دشمنان بود .

اگر بیند که خایه اش دراز گشته بود ، به طوری که بر زمین می کشید ، دلیل است که مال جمع کند .

اگربیند که خایه خود به کسی بخشید و آن کس نیز خایه خود را به او بخشید ، دلیل است که بازن یکدیگر فساد کنند .

اگر بیند که پوست از خایه خویش باز می کرد ، دلیل است که شخصی به فرزند او ستم نماید .

اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت ، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود .

اگر او فرزند نباشد ، دلیل که حرمت و جاهش کم شود .

اگر بیند که بن خایه وی ببریدند ، دلیل که قوت او بریده شود .

اگر بیند خایه او به ریسمان یا به چیز دیگر بسته بود ، دلیل که کار وی بسته گردد .

اگر خایه مردمان در خواب دید ، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش .

اگر بیند در خایه او نقصان پدید آمد ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و غمگین شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خایه مردم به خواب ، بر هفت وجه است .

اول : فرزند .

دوم : اهل بیت .

سوم : مال .

چهارم : عزت .

پنجم : بزرگی .

ششم : طلب حاجت .

هفتم : مراد یافتن ،

خایه فرزند و خایه مرغان آبی به خواب دیدن ، بر چهار وجه است .

اول : مراد یافتن .

دوم : زن خواستن .

سوم : کنیزک .

چهارم : فرزند آوردن .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید