محمدبن سیرین گوید :

خشت درخواب مال بود ، مجموع چنانکه در تاویل ، هر خشتی را هزار درم نهاده بود . اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک شد ، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود . اگر بیند که خشت در دست فرا گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل که هزار درم بیابد یا کسی بدو دهد . اگر بیند او را خشت بسیار جمع شده بود دلیل که او را مال و منفعت بسیار جمع گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که خشت از دیوار می تراشید ، دلیل که مال خداوند دیوار برود . اگر بیند خشت را پاره پاره کرد و پراکنده نمود ، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند .

جابر مغربی گوید :

خشت پخته به خواب دیدن بد بود ، زیرا که آتش به وی رسیده است ، از این سبب ، دلیل بر غم و اندوه کند و بناها دیدن که از خشت پخته و گچ بود بد بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خشت در خواب گویای مال بی بنیادی است که چه آسان به دست آمده باشد و چه دشوار زود از بین می رود . خشت در خواب های ما اسقاط تکلیف است بدون تعهد و التزام . چنان چه در خواب دیدید کسی خشت می زند و آن خشت ها به شما تعلق دارد و به دستور شما زده می شود به دست شما می رسد آن پول یا مال مثل همان خشت است و بی دوام هستند . به دوام و بقای آن نمی توانید امیدوار باشید . اگر در خواب ببینید دیوار یا بنایی از خشت را خراب می کنید و می تراشید مال خود را در راه بیهوده خرج می کنید . برخی از معبران نوشته اند اگر ببینید بنایی از خشت را خراب می کیند جایی را می سازید و ساختمان می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید