آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند .

2ـ اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است که قربانی وسوسه ها و چرب زبانی حیله گران خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 42
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید