محمدبن سیرین گوید :

سرشتن آرد گندم ، دلیل مالی با سود بسیار از تجارت بود ، به شرط آن که خمیرش برآمده بود . اگر خمیرش برنخاسته بود ، دلیل که زیادی فساد و فسق است . سرشتن آرد کاورس ، دلیل منفعت اندک است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید ، یا کسی به او داد ، اگر جوین باشد ، دلیل کند به قدر آن مالی حلال او را در تجارت حاصل شود . اگر خمیر کاورس بود ، نفعه اندک بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود

اول : زیادتی و افزایش در دین

دوم : منفعت اندک

سوم : رزق و روزی حلال .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است . از امام صادق _ ع _ نقل است که خمیر نان در خواب منفعت اندک است و روزی حلال . دیدن خمیر نان در خواب میمون و مبارک است و گویای پول و مالی است که به بیننده خواب می رسد به قدر همان خمیری که در خواب می بیند یا خودش می زند . اگر ببینید خمیر می زنید یا خمیر می زنند و آن خمیر هنوز بر نیامده یعنی هنوز خوب تخمیر و آماده نشده خواب شما می گوید پولی به دستتان می رسد که آلوده است ، آمیخته به گناه است ، همراه فسق و ریا و نیرنگ بوده و مراحلی از این دست را گذرانیده تا به شما رسیده است که البته خوب نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید