محمدبن سیرین گوید :

خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد . اگر بیند که خود فولاد بر سر دارد ، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود . اگر بیند که خود را از سر برداشت ، دلیل که عز و جاه او کمتر شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی خود بر سر بیند ، دلیل که او فرزند زیرک بود ، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند ، دلیل بر فرزندی بود .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند که خود فولاد روشن بر سر داشت ، دلیل که از مهتری قوت و حشمت دهد . اگر بیند که کسی خود از سرش برداشت ، دلیل کهحالش ضعیف شود . اگر بیند که خود او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که قوت و عزت او زایل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خود در خواب بر پنج وجه است .

اول : قوت .

دوم : مال و بزرگی .

سوم : فرزند .

چهارم : بقا و نیکوئی .

پنجم : چیزی که خود را از آن به مکروحیله بازدارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 179
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید