حضرت دانیال گوید :

آفتاب درخواب ، پادشاه است ، یا خلیفه بزرگوار . اگر بیند که آفتاب را از آسمان فرا گرفت ، یا وی را به ملک خویش گرفت ، دلیل که پادشاهی و بزرگی یابد ، یا دوست و مقرب پادشاه گردد . اگر بیند که خود آفتاب شد ، دلیل کند که بزرگی و حشمت یابد . اگر بیند ه با آفتاب به جنگ بود ، دلیل است که پادشاه با او جنگ و خصومت نماید . اگر دید که در جایگاه آفتاب یا جایگاه ماه مقیم شد ، دلیل که پادشاه گردد و مملکت بر وی مقیم گردد و قرار گیرد . اگر بیند که نور آفتاب بستد ، دلیل که ملک از پادشاه بزرگ بستاند . اگر بیند که آفتاب را فرا گرفت ، لیکن نه از آسمان و نور و شعاع نداشت و تاریک و تیره هم نبود ، دلیل است که از غم ها فرج یابد . اگر دید آفتاب تیره و تاریک بود وبه جای خویش نبود ، دلیل است که پادشاه محتاج کارهای وی شود .

محمدبن سیرین گوید :

آفتاب درخواب ، پادشاه بزرگوار بود و ماه وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد دبیر پادشاه و مریخ پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود .

جابر مغربی گوید :

آفتاب در خواب ، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود ، چنانکه حق تعالی در کلام خود در قصه یوسف یاد کرده است . و هر زیادت و نقصان که در آفتاب و ماه بیند ، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود . اگر بیند که آفتاب روشن و پاکیزه برآمد و در خانه وی تاخت ، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد . اگر بیند که ابر یا چیزی دیگر نور آفتاب را بپوشانید ، دلیل که حالا بر پادشاه ، مقرب گردد و احوالش بد شود ، خاصه وقتی بیند که افتاب منکسف گردید . اگر بیند که آفتاب از تیرگی روشن شد ، دلیل کند ه پادشاه بیمار گردد ، لیکن زود به شود . اگر بیند که بر جرم آفتاب رسن یا رشته ای فروهشته بود و او دست بر آن رسن زد ، دلیل که از پادشاه او را قوت و یاری بود . اگر بیند که آن رسن بگسیخت و او بیفتاد ، دلیل که از بزرگی و منزلت بیفتد . اگر بیند که آفتاب از تیرگی روشن شد ، دلیل کند که گناه یا خطائی از او ظاهر گردد . اگر بیند که آفتاب یا ماه و جمله ستارگان در یک جا جمع شدند و او جمله را بگرفت و نور ایشان بستد ، دلیل که پادشاهی جهان بگیرد و پادشاهان جهان جمله مطیع او شوند . اگر بیند که آفتاب و ماه و ستارگان را بگرفت و همه تیره و سیاه بودند ، دلیل کند که بیننده خواب هلاک گردد ، خاصه که ظالم ستمگر بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که در میان آفتاب ، نقطه سیاهی بود ، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود . اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود ، دلیل که دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد . اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت ، دلیل بود که پادشاه آن دیار مغرول گردد و از مملکت بی بهره ماند . اگر آفتاب را به دست خویش دید ، سیاه گردیده ، دلیل که پادشاه را غمی بزرگ رسد و او را پادشاه از دنیا رحلت کند و عامه مردم را غم و اندوه رسد . اگر بیند که ابر آفتاب را و ستارگان را همی پوشانید ، دلیل که پادشاه و لشگرش از پیش دشمن به هزیمت شوند . اگر بیند ه افتاب همی پرستید ، دلیل که با پادشاهی بزرگ مقرب گردد .

اسماعیل بین اشعث گوید :

اگر کسی دید بر فلک نشست و روی به آفتاب کرد ، پس دیگر ، روی با آفتاب بگردانید ، دلیل که آن کس نخست کافر بوده ، پس مسلمان گردد و به عاقبت کافر گردد . اگر بیند که آفتاب بلرزید ، دلیل بود که پادشاه آن دیار را به جهت چیزی جزئی رنجی رسد ، از جائی که امید ندارد . اگر بیند که آفتاب با وی سخن گفت ، دلیل کند که از پادشاه جاه و حشمت و بزرگی یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تاویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود .

اول : خلیفه ،

دوم : پادشاه وسلطان بزرگ ،

سوم : رئیس ،

چهارم : عاملی وماموری بر ارزاق وتوشه

پنجم : عدل پادشاه ،

ششم : منفعت رعیت ،

هفتم : مرد زن و زن را شوی ،

هشتم : کار روشن و نیکو .

اگر بیند که آفتاب را سجده کرد ، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید . و شعاع آفتاب به خواب دیدن ، ضد آن بود که گفتم .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند . عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می یابد و با استدلالی که می کند هم می تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر . ابن سیرین می گوید آفتاب در خواب شاه است ، ماه وزیر اوست ، زهره ملکه و همسر شاه ، جابر مغربی می گوید آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آیه شریفه در سوره مبارکه یوسف . در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می شود . برخی از معبران نوشته اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است . اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد . اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می رسد و از این بهتر وقتی است که ببیند خودش به

خورشید

مبدل گردیده و نور افشانی می کند . چنان چه ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد و کارش به مبارزه و جدال می رسد . اگر ببیند که

خورشید

کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج می شود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آفتاب بینه باشد

دیدن آفتاب و ماه وستارگان از جمله خویشان خود حرمت بیندیا حقتعالی فرزندی کرامت کند که از اوخیربیند

دیدن آفتاب تنهائی از پادشاه نفع بیند

یوسف نبی می فرماید :

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با

خورشید

و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند سو ره یوسف آیهء « 4 »

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء « 99 »

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء « 100 »

لوک اویتنهاو می گوید :

خورشید

منور : نیکبختی در برنامه هایی که برای خود ریخته اید ، افزون کردن مال و منال

طلوع آفتاب : زندگی آرام

کسوف : سستی زود گذر

گرمای شدید : راه پرزحمت

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن طلوع درخشان

خورشید

در خواب ، نشانة آن است که آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد . 2ـ دیدن

خورشید

به هنگام ظهر ، نشانة آن است که به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت . 3ـ دیدن غروب

خورشید

در خواب ، نشانة آن است که لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب

خورشید

، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید . 4ـ اگر

خورشید

را از لابلای ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است که مشکلات و سختیها کم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود . 5ـ دیدن

خورشید

در حال کسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .
آیا این مطلب مفید بود؟ 20
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید