محمدبن سیرین گوید :

خیک شیر و ماست ، دیدن مردی است که بر دستش مال حلال هزینه کند ، به شغلهای نیک چون پل و رباط و مسجد و به آن اشتغال نماید ، خیک انگبین مردی است عالم که دانش آموزد و به مردم راه راست نماید و به مردم پند دهد . اگر بیند خیکی داشت یا بخرید ، یا کسی به وی داد ، دلیل که با مردی بدین صفت وی را صحبت افتد و از او نیکی و منفعت یابد . اگر بیند خیک را بدرید و ضایع شد ، دلیل که او را از صحبت وی جدائی افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید