محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود ، اگر بیند دشمن او را بخورد ، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد ، تا از آن برهد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود .

اول : بستگی کارها .

دوم : غم و اندوه .

سوم : زیان مالی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید ، می توان احساس کرد . می توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است . اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد ، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد . اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید . در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

دشمن : آشتی

دشمن بودن با کسی : شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید