لوک اویتنهاو می گوید :

دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب دلقکی شما را فریب بدهد ، نشانة آن است که اثبات ادعایی که به نفع شماست کار مشکلی خواهد بود .

2ـ دیدن دلقک در خواب ، علامت مشکلات و سختیهاست .

3ـ اگر خواب ببینید مثل دلقک لباس پوشیده اید ، نشانة آن است که می کوشید برای رسیدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهوانی استفاده کنید . زنان مکار شما را وادار می سازند که گناه کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 40
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید