محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت ، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند . اما در راه دین سستی کند

معبران گویند : اگر کسی بیند دم داشت ، دلیل که مردمان تابع او شوند .

اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود ، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت ، دلیل که بر قدر آن مال و نعمت یابد .

اگر کسی بیند در دست دم حیوانی داشت که گوشت او حرام بود ، دلیل که حرام یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دم حیوان در خواب بر چهار وجه است .

اول : تیغ ( پیروان و تابعان ) .

دوم : دوستان ویاران .

سوم : مال .

چهارم : عیش و راحت وآسایش .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن دم جانوری در خواب ، نشانة آن است که برای لذت بردن به مکانی خواهید رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می کنید ، نشانة آن است که در اثر بی دقتی بدبخت خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانة آن است که وقایعی عجیب شما را سردر گم خواهد ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید