محمدبن سیرین گوید :

دوشاب در خواب مال و منفعت است ، لکن نه بسیار . اگر بیند دوشاب می خورد ، دلیل که بر قدر آن او را مال حاصل شود . اگر بیند اندکی دوشاب در دهان نهاد ، دلیل که از کسی سخن خوش شنود .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی به خواب بیند که از شهری خراب به دهی آباد شد و در وی نعمت بود ، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل بر شر و ادبار کند . اگر بیند که در دهی شده است ، تاویلش نیک است .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند که دهی مجهول بدو دادند ، دلیل که بر قدر عمارت ان ده ، وی را خیر و منفعت رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید