محمدبن سیرین گوید :

دیدن روشنائی به خواب دین هدی است . اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد ، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد . تاریکی به خواب ، بی دینی بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند روشنائی به سینه او افتاد ، دلیل که پارسا و پاکدامن بود . و همچنین عاقبت کارش به خیر است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن روشنائی در خواب بر چهار وجه است .

اول : دین هدی ( دین الهی و هدایت ) .

دوم : علم .

سوم : راه پاک ( راه راست ) .

چهارم : اعتقاد پاک و ایمان .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن روشنائی خوب بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید