منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که دوستی با او نه به صلاح است و نه ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می تواند بکند و بدایعی از او دیده می شود که بیننده را به حیرت وا می دارد . به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد . اگر به قدم و آهسته زرافه ای را دنبال کنید از مردی احمق پیروی می کنید که این تبعیت به مصلحت شما نیست ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می دوید ، در پی امری محال می روید و دست به کاری غیر ممکن و دشوار می زنید که آن هم به صلاح شما نیست . دیدن زرافه در باغ وحش برخورد با چنان آدمی است که گفته شد . آدمی که می تواند چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد . دیدن چندین زرافه در یک محل تماس و برخورد با اجتماع مردمی نادان و جاهل است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید