محمدبن سیرین گوید :

زنبور درخواب ، مردی سفله و دون همت است . اگر بیند زنبور او را بگزید ، دلیل که او را از مردی دون ، رنج و مکروه رسد ، یا سخنی ناخوش شنود . اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند ، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود ، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید ، دلیل که از زنی بد ، وی را آزاری رسد . اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند ، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد . اگر بیند زنبور را بکشت ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند ، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است .

اول : هیاهو وغوغا .

دوم : مردم دون ( مردم فرومایه ) .

سوم : لشگر .

چهارم : ملخ ( مدح ) .

پنجم : دشمن .

ششم : فرزندان .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود . اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد . اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید . اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید . اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید .

لوک اویتنهاو می گوید :

زنبورعسل نشانه نیک بختی

نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محیط کاری : امید زیبا

گله زنبورعسل : محصول پربار

گرفتن : ناراحتی

کشتن : بدبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .

2ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

3ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید