محمدبن سیرین گوید :

زنبیل در خواب ، زن است یا کنیزک . اگر بیند که زنبیلی داشت ، دلیل که وی از خادمی حاصل شود و بعضی از معبران گویند : زنبیل در خواب ، مال و نعمت است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زنبیل در خواب ، بر نه وجه است

اول : زن .

دوم : خادم .

سوم : کنیزک .

چهارم : قوام دین ( مایه برپائی دین ) .

پنجم : صلاح دین ( تندرستی ) .

ششم : عمر دراز .

هفتم : مال و نعمت .

هشتم : خیرو برکت .

نهم : میراث بردن از جهت زنان .

زنبیل باف در خواب خداوندگار است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند چیزی یاکاری می شوید که انجام می دهید . این در صورتی است که زنبیل خالی باشد ولی اگر سنگین و پر باشد برای شما خیر پیش می آید و به قدر سنگینی آن چیزی به دست می آورید یا اتفاقی مطلوب می افتد . اگر زنبیل را از کسی بگیرید به شما کاری پیشنهاد می شود که سودبخش است و اگر شما زنبیل خالی به کسی بدهید کاری سودبخش به او پیشنهاد می کنید یا نفعی به او می رسانید . اگر زنبیل پر باشد نفعی مسلم عاید می شود . اگر دیدید زنبیلی گسیخته و پاره شده ، در کاری با شکست و ناکامی مواجه می گردید . این خواب را اگر دختری جوان و دم بخت ببیند تعبیرش شکست عاطفی است و چنان چه همان دختر جوان ببیند زنبیلی پر به دست دارد که نداند درون آن چیست شوهر می کند یا خواستگاری دل خواه برایش پیدا می شود . همین حالت است اگر زنبیل را از کسی بگیرد . زنبیل بافتن آرزومندی است و فریفته شدن به دنیا و به زبان گویاتر کیسه دوختن برای سودهای واهی و غیر معقول .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید