محمدبن سیرین گوید :

سنجد درخواب ، مال بود که به رنج به دست آورد . اگر بیند که سنجد را بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل است مال حلال به دست آورد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد ، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد . اگر دید که سنجد می خورد ، دلیل که مال بر عیال نفقه کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است .

اول : مال حاصل کردن .

دوم : مال به دست آوردن .

سوم : منفعت از مردی بد اخلاق و ناسازگار .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست لیکن مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است و تلاش در جهت تهیه آن هم مقرون به مصلحت بیننده خواب . اگر در خواب دیدید که سنجد می خورید و طعم آن شیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم ولی اگر طعم آن مطلوب شما قرار نگرفت و در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست و خواب شما می گوید چیزی که به دست می آورید موجب ملال و اندوه شما می شود . اگر در خواب ببینید که سنجد از زیر درخت یا روی زمین جمع می کنید پولی به دستتان می رسد که اندک است . متفرق است و مجموع نیست . هر دانه سنجد را معبران به سکه ای تعبیر کرده اند و به هر حال اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته باشیم . دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و شما در خواب از خوردن آن خشنود نشوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید