منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق . اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود . اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود . اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند . شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد . از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی . نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید از سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید