ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن صینی آلات به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن صینی آلات ، دلیل است بر زنی حوائج دار ، اگر بیند که آلت صینی داشت ، دلیل است بر کنیزک حوائج دار . اگر دید که الات صینی خرید ، دلیل است که کنیزک بخرد . اگر بیند که آلت صینی بشکست ، دلیل است که کنیزک یا خادم بمیرد یا بگریزد . بعضی گویند : زنش بمیرد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صینی آلات بر سه وجه است . اول : زن خادمه . دوم : کنیزک . سوم : منفعت از زنان .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید