محمدبن سیرین گوید :

دیدن عرش درخواب ، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار . اگر عرش را آراسته بیند ، دلیل است که عزت یابد و گویند که کارش بلند شود . اگر در خواب عرش را حقیر بیند ، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد . اگر بیند که از عرش به زمین آمد ، تاویل به خلاف این است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عرش در خواب بر پنج وجه است .

اول : بزرگی .

دوم : رفعت وبلندی مقام .

سوم : مرتبت ومنزلت .

چهارم : عزت و سر افرازی .

پنجم : بزرگواری .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید