اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود ، چنان که گوید : من عقل توأم ، و بیننده داند که عقل اوست ، دلیل است که او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب عقل خود را چنین بیند که گفته شد ، دلیل که توانگر گردد و عز وجاه یابد .

حضرت دانیال گوید :

اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمی بیند و به تحقیق داند که ایشانند و ایشان نیز گویند که ما عقل و جان توایم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند .

جابرمغربی گوید :

دیدن عقل و جان ، دلیل برمادر و پدر باشد . اگر زنده باشند . اگر غایب باشند ، دلیل که ایشان را باز بیند . اگر ایشان مرده باشند ، دلیل که دعا و صدقات او به ایشان رسیده بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عقل در خواب بر چهار وجه است .

اول : بخت و دولت وکامرانی .

دوم : مادر و پدر .

سوم : پادشاه و فرزند او .

چهارم : مال فراوان .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید انسانی عاقل و هوشمند هستید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد و زندگانی فارغ و آسوده ای برای خود مهیا خواهید ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید فردی نادان و غیرمعقول هستید ، علامت آن است که استعدادهای شما به هدر خواهد رفت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید