محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که غلام کسی شده بود ، دلیل است که از کاری سخت رنجور شود .

جابر مغربی گوید :

که دیدن غلام به خواب ، دلیل پادشاهی و شادی است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند که غلام یا کنیزک بفروخت نیکو بود . اگر بیند که بخرید بد است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید