محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید ، دلیل که فسق و فساد در آن ملک ظاهر شود . اگر بیند که فتنه ازمقامی زایل شد ، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر درخواب از ده چیز یکی بیند ، دلیل است در آن موضع فتنه پدید آید .

اول : تاریکی .

دوم : آتش .

سوم : بادسرد .

چهارم : بادگرم .

پنجم : سیاهی آفتاب ( خورشید گرفتگی ) .

ششم : غبار .

هفتم : باران بی وقت .

هشتم : برکندن درختها ( ریشه کن شدن درختان ) .

نهم : ابری سرخ .

دهم : پوشیدن جامهای ( لباسهای ) زرد و سرخ .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید