محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند دختری آورد ، دلیل است پسر آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادمانی کودکان و همسایگان است .

2ـ دیدن بچه های حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید