محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید . اگر بیند به قلم چیزی می نوشت ، دلیل سخن خیر و صلاح بود . اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت ، اگر وی را غائبی به سفر بود ، دلیل که به زودی از سفز بازآید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر ازاهل علم بود ، دلیل که خدای تعالی ، او را علم ارزانی کند . اگر از اهل علم نبود ، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد . اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند ، دلیل مرگ او است . اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود ، دلیل که جاه یابد . اگر بیند قلم در دست او بشکست ، اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود . اگر بیند به قلم شکسته می نوشت ، تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تاویل قلم بر هفت وجه است .

اول : حکمت .

دوم : فرمان .

سوم : علم .

چهارم : فرهنگ .

پنجم : درست شدن امور .

ششم : به مراد و کام خود رسیدن .

هفتم : ادب .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن قلم به خواب به تاویل امر حق است .

جابرمغربی گوید :

دیدن قلم به خواب تاویل فرشته است که به فرمان حق تعالی کار کند . اگر درخواب بدان صورت که هست بیند ، دلیل است او را به پادشاهی عاقل کار افتد و مراد خود بیابد . اگر در خواب بیند که قلم به دست گرفت ، دلیل است او را فرزندی آید عالم و عاقل . اگر بیند که به قلم چیزی نوشت ، دلیل است که علم آموزد و مال حاصل کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است .

اول : امر حق تعالی .

دوم : فرشته .

سوم : توانگری .

چهارم : حقیقت کردار .

پنجم : فرزند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است . ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم . چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید . اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید . گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود . اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید توانایی کاری را از دست می دهید و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که می توانید به دیگران کمک کنید . روی هم رفته دیدن قلم خوب است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن قلم در خواب ، علامت آن است که با ماجراجویی کردن به سمت گرفتاریهای شدید کشانده می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید هر چه می کنید نمی توانید با قلم چیزی بنویسید ، نشانة آن است که متهم به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید