محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند لقمه گرم دردهان نهاد ، دلیل که در بلائی افتد . اگر لقمه دردهان خوش بود ، تاویلش به خلاف این است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لقمه درخواب سه وجه است .

اول : بوسه دادن ،

دوم : سخن لطیف و دلپسند ،

سوم : منفعت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید