محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود .

اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید .

اگر بیند که از قضیب او مرغی پدید آمد ، تاویلش آن است که جواهرات یابد .

اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد ، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید ، که در او هیچ خیر نباشد .

اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد .

اگر بیند که کژدم بیرون آمد ، همین تاویل دارد .

اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد ، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود .

اگر بیند که از قضیب او نان بیرون آمد ، دلیل که مفلس و تنگدست گردد .

اگر بیند که کنجد بیرون آمد ، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد .

اگر بیند که خون بیرون آمد ، دلیل که با زنی حائض جماع کند .

اگر بیند که ریم بیرون آمد ، فرزندی آرد معلول .

اگر بیند که آب صافی بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا .

اگر بیند که آب تیره بیرون آمد ، تاویلش به خلاف این است .

اگر بیند که آتش بیرون آمد ، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد ، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد ، مانند ذوالقرنین .

اگر بیند که سرگین بیرون آمد ، دلیل که میلش به لواط بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید