اگر کسی بیند مهره یافت ، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحت بیند .

جابرمغربی گوید :

دیدن مهره درخواب ، دلیل خدمتکار بود . اگر مهره را سفید یا سبز بیند ، دلیل که آن خدمتکار مصلح بود . اگر مهره را زرد بیند ، دلیل که آن خدمتکار بیمارگونه بود . اگر سیاه بیند ، خدمتکارش بدخوی بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مهره بر هفت وجه است . اول : زن . دوم : خدمتکار . سوم : کنیزک . چهارم : مال . پنجم : ادب و فرهنگ . ششم : فرزند . هفتم : غلام .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن مهره در خواب ، علامت توجه مقامات بالا به شماست .

2ـ شمردن مهره ها در خواب ، نشانة به دست آوردن شادمانی خلل ناپذیر و رضایت خاطر است .

3ـ به نخ کشیدن مهره ها در خواب ، دلالت بر آن دارد که مورد لطف و حمایت فردی ثروتمند قرار خواهید گرفت .

4ـ پخش کردن مهره ها در خواب ، نشانة از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما ، بین آشنایان است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 25
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید