ابن عباس گوید :

اگر بیند نمد سفید است ، دلیل بر مال حلال است . اگر سیاه بیند ، دلیل که به سبب خود مال حاصل کند . اگر نمدش بسوخت ، دلیل که مالش تلف شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد نیز دیدنش در خواب نیکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبیر کرده اند . اگر ببینید لباسی از نمد دارید با زنی ثروتمند ازدواج خواهید کرد و اگر کفشی از نمد داشته باشید ، به سفری می روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می گردد . اگر ببینید فرشی از نمد دارید ، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت . اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته ، به مال شما تجاوز می شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می سوزانید مال خویش را هدر می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید