محمدبن سیرین گوید :

دیدن نگین درخواب ، دلیل بزرگی بود . اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد .

جابر مغربی گوید :

اگر مردی بیند که نگین و تاج دارد ، دلیل بر ولایت بود و زنان را ، دلیل شوهر بود و مردم عامه را ، دلیل جاه و بزرگی بود .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن نگین عقیق سیاه در خواب ، نشان‌دهنده‌ی مشکلات در زمینه‌ی کاری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید