محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی هدهد را درخواب بیند ، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است . اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن هدهد در خواب چهار وجه است .

اول : خیر .

دوم : خوشی .

سوم : بزرگی .

چهارم : ظفر یافتن .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن هدهد خبر خوش بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید